z BONOM po SLOVENIJI: Boni prenosljivi do drugega kolena, natančnejša definicija nastanitvenih obratov

by

Turistični boni bodo v uporabi šele on konca junija naprej, prenosljivi pa bodo med družinskimi člani do 2. kolena.

Dodatno (27.5.2020):

Odbor DZ za delo je na današnji nočni seji potrdil naslednja dopolnila zakona:

Natančnejša opredelitev nastanitvenih obratov, kjer se bo bon lahko koristil: hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.

Prenosljivost bonov do drugega kolena: boni bodo prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki.

Vabljeni v našo FB skupino z BONOM po SLOVENIJI

Vse koristnike bonov in ponudnike nastanitev vabimo, da se nam pridružite v skupini 🇸🇮🇸🇮🇸🇮 z BONOM po SLOVENIJI 🇸🇮🇸🇮🇸🇮

Ponudniki se bodo lahko predstavili celotni Sloveniji! Z izpolnjenim obrazcem bodo lahko svojo nastanitev dodali v našo bazo ter si zagotovili boljšo zasedenost (potrebna je brezplačna registracija).

Novi okviren tekst zakona: 

37. člen
(bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma)
(1) S tem zakonom se ureja bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (v nadaljevanjem besedilu: bon).
(2) Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan
13. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki je:
polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, (v nadaljnjem besedilu: polnoletni upravičenec) in je upravičena do bona v višini 200 eurov,
– ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: mladoletni upravičenec), so upravičene do bona v višini 50 eurov.
(3) Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Bon se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.
(4) Bon, ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. Bon se unovči na podlagi izjave skrbnika, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.
(5) Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon je prenosljiv le na osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in se ne deduje. Bon je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.
(6) Ponudnik na področju turizma (v nadaljevanju: ponudnik storitev), pri kateremu se bon unovči, je za potrebe tega člena poslovni subjekt, ki je na dan 13. marca 2020:
– vpisan v Poslovni register Slovenije in
– vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije
za javno pravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
– opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I:
Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008:
– 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
– 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
– 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
– 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
– 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
– 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.
(7) Bon se glasi na upravičenca in se unovči od začetka veljavnosti tega zakona do 31. decembra 2020. Bon je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS). Povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov se izvede najkasneje v roku 30 dni.
(8) Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom (v nadaljnjem besedilu: storitev).
(9) Če upravičenec bona ne unovči za storitev iz osmega odstavka tega člena do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju od Republike Slovenije.
(10) Ponudnik storitve oziroma upravičenec bo od FURS prejel sredstva v višini unovčenega bona. Način unovčitve bona preko informacijskega sistema FURS, povračila sredstev s strani FURS in način vodenja evidence bonov iz sedemnajstega odstavka tega člena predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona.
(11) Sredstva za izplačilo bona zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
(12) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.
(13) Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.
(14) Podatke o upravičencu do bona iz drugega odstavka tega člena FURS pridobi iz Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP), ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ):
– ime in priimek,
– EMŠO,
– datum in kraj rojstva,
– spol,
– državljanstvo,
– naslov stalnega prebivališča.
FURS upravičencu do bona, ki še nima dodeljene davčne številke, davčno številko dodeli po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz CRP. MNZ podatke iz CRP posreduje FURS v 5 dneh po uveljavitvi zakona.
(15) Za namen izvajanja tega člena FURS pridobi podatke iz sistema eTurizem AJPES, ki vključuje podatke iz registra nastanitvenih obratov in podatke iz knjige gostov, ki jih na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča, v sistem eTurizem AJPES posreduje ponudnik storitev, in sicer:
– zaporedno številko prijave gosta,
– podatke o gostu, in sicer ime in priimek gosta, datum rojstva gosta ter številko in vrsto identifikacijskega dokumenta gosta,
– datum prihoda in odhoda gosta,
– podatke o ponudniku storitev, in sicer naziv ponudnika storitev, matično številko ponudnika storitev, ter naslov oziroma sedež in poslovni naslov ponudnika storitev,
– podatke o nastanitvenem obratu, in sicer naziv, naslov ter identifikacijsko številko nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov na dan 13. marca 2020..
Podatke iz zgoraj naštetih alinej AJPES zagotavlja FURS za goste prijavljene v sistem eTurizem AJPES oziroma z datumom prihoda gosta od dneva uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2020, z začetkom posredovanja podatkov v sedmih dneh po uveljavitvi tega zakona. AJPES podatke zagotavlja FURS z neposrednim prevzemom podatkov.
(16) FURS za namen unovčitve bona in povračila sredstev v skladu s tem členom pridobi osebne podatke, navedene v petnajstem in šestnajstem odstavku tega člena, podatke, posredovane z vnosom ponudnika storitev v informacijski sistem FURS ter uporabi podatke iz davčnega registra. . Na osnovi teh podatkov FURS vzpostavi zbirko osebnih podatkov – evidenco bonov, ki vsebuje podatke:
– o upravičencu do bona,
– podatke o ponudniku storitve ter nastanitvenemu obratu, kjer je upravičenec unovčil bon in
– podatke o izplačilu bona.
FURS vodi in upravlja evidenco bonov na podlagi predhodne povezave zbirk osebnih podatkov. Za povezovanje podatkov iz šestnajstega odstavka tega člena se uporabi številka in vrsta identifikacijskega dokumenta oziroma ime in priimek ter datum rojstva gosta – upravičenca, če upravičenec nima identifikacijskega dokumenta. Podatki se v evidenci bonov hranijo pet let, nato se izbrišejo.
(17) Nadzor nad ponudnikom storitev iz tega člena izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor. FURS tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije na zahtevo zagotavlja potrebne podatke za izvajanje nadzora:
– podatke o ponudniku storitev: matična številka ponudnika storitve in davčna številka;
– podatke o osebi, ki je vnovčila bon – upravičencu do bona: osebno ime upravičenca do bona, davčna številka;
– datum prihoda in odhoda upravičenca
——————————————————————

Letos bo večina Slovencev spoznavala poznane in skrite domače kotičke, kajti vsak, ki bo v letošnjem letu dopolnil 18 let, bo dobil turistični bon za 200 evrov. Po najnovejših novicah bodo v uporabi šele od konca junija in do 31. decembra 2020 v slovenskih turističnih namestitvah ali namestitvah z zajtrkom. Tako je sporočil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc, ki upa, da bodo boni lahko v uporabi vsak nekaj dni pred 1. julijem. Kot poročajo številni mediji, je vlada predlog tretjega svežnja protikoronskih ukrepov, ki vključuje tudi turistične bone, potrdila v sredo in ga poslala v DZ. Poslanci ga bodo  obravnavali v petek, 29.5.2020, nato pa mora vlada v osmih dneh pripraviti uredbo, ki bo natančno določila, kako bodo boni dodeljeni in kako jih bo mogoče uporabiti. Vsi mladoletni oziroma tudi dojenčki, ki se še bodo rodili v letošnjem letu, bodo prejeli bon za 50 evrov.

Informacije o turističnih bonih:

 • Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan
  13. marca 2020
 • Bon za 200 evrov bo dobil vsak, ki bo v letošnjem letu dopolnil vsaj 18 let
 • Bon za 50 evrov bo dobil vsak, ki v letošnjem letu še ne bo dopolnil vsaj 18 let (tudi dojenčki, ki se še bodo rodili v letošnjem letu)
 • Bon bo veljaven od 1. julija 2020 (verjetno malce prej) do 31. decembra 2020
 • Boni bodo unovčljivi pri ponudnikih v Republiki Sloveniji, ki ponujajo prenočitev oziroma prenočitev z zajtrkom in ki so vpisani v register ponudnikov pri Ajpesu (hoteli, apartmaji, turistične kmetije, kampi itd.) – glej izsek iz zakona
 • Bon bo treba v celoti unovčiti v enem kosu
 • Bon bo neprenosljiv (razen med člani družine do 2. kolena – npr. stari starši bodo bon lahko poklonili vnukom)
 • Bon se ne bo štel v regres za letni dopust, obenem pa naj ne bi štel v dohodnino in vplival na razne dodatke
 • Bon se bo unovčilo pri ponudniku storitve preko naše davčne številke (namestitveni obrat bo od FURS-a dobil sredstva povrnjena nazaj v tridesetih dneh
 • Rezervacije se bo dalo opraviti tudi pri različnih ponudnikih namestitev (npr. Booking), izbrati pa bo treba možnost plačila direktno pri ponudniku namestitve


Letos bo veliko Slovencev spoznavalo skrite in nekoliko manj skrite kotičke naše države (foto: Jaka Škrlep)

Vprašanja:

Bo treba bon res porabiti naenkrat?

Tako je, bon bo treba porabiti naenkrat. Vseeno boste družine bone lahko koristile v več terminih in namestitvah. Prvo namestitev lahko plača ena oseba, naslednjo pa druga. Tako bo mogoče dopust z boni razdeliti

Ne vem kje dobim svojo davčno številko?

Ni problema, ponavadi je zapisana na različnih papirjih, npr. na vašem plačilnem listu. Davčno številko vsak dobi ob rojstvu, prevzamete pa jo lahko na najbližji izpostavi FURS-a.

Bo bone možno koristiti tudi v planinskih kočah?

Koriščenje bona v planinskih domovih bo dovoljeno.

Bo bone možno koristiti pri AirBnb ponudnikih?

Tudi to naj bi bilo možno, ampak s plačilom direktno pri ponudniku. Boni bodo unovčljivi pri ponudnikih, ki ponujajo prenočitev oziroma prenočitev z zajtrkom in ki so vpisani v register ponudnikov pri Ajpesu

Bo mogoče bon unovčiti za najem avtodoma ali plovila (jadrnice)?

Ne. Za najem avtodomov ali plovil bona ne bo mogoče unovčiti.

Bo bon vplival na dohodnino?

Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

Izvleček sprejetega osnutka zakona:

OBJAVLJAMO CELOTEN IZVLEČEK IZ NA VLADI SPREJETEGA OSNUTKA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-COV-2 (ZIUOOPE): (Glej novejšo objavo zgoraj)

2.2. Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju domače potrošnje turizma
33. člen (bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju domače potrošnje turizma)
(1) S tem zakonom se ureja bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju domače potrošnje turizma (v nadaljevanju: bon).
(2) Upravičenec do bona v višini 200 evrov je oseba, ki je oziroma bo v letu 2020 dopolnila 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020, ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 evrov.
(3) Ponudniki na področju turizma (v nadaljevanju: ponudnik storitev), pri katerih se bon unovči, so za potrebe tega člena subjekti, registrirani v Republiki Sloveniji, vpisani v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), ki opravljajo dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008:
– 55.10 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.20 – Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje,
– 55.30 – Dejavnost avtokampov, taborov.
(4) Bon se glasi na upravičenca in se unovči do 31. decembra 2020. Bom je neprenosljiv.
(5) Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom (v nadaljevanju: storitev).
(6) Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2020, ne more zahtevati izplačila bona v denarju od Republike Slovenije.
(7) Ponudnik storitve oziroma upravičenec bo od Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) prejel sredstva v višini unovčenega bona. Način unovčitve bona preko informacijskega sistema FURS in povračila sredstev s strani FURS predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo v 8 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(8) Sredstva za izplačilo bona za spodbujanje domače potrošnje zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
(9) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.
(11) Bon se ne upošteva za ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19).
(12) Za namen izvajanja tega člena FURS pridobi podatke pridobi podatke iz registra nastanitvenih obratov o gostih in prenočitvah iz knjige gostov iz baze podatkov eTurizem Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve:
 zaporedno številko prijave gosta,
 podatke o gostu, in sicer ime in priimek gosta, datum rojstva gosta, spol gosta, državljanstvo gosta in številko in vrsto identifikacijskega dokumenta gosta,
 datum prihoda in odhoda gosta,
 uro prihoda in odhoda gosta,
 datum prijave in odjave gosta,
 podatke o gostitelju, in sicer ime in priimek oziroma naziv gostitelja, matično številko gostitelja oziroma EMŠO gostitelja, ki ni zavezan k vpisu v register nastanitvenih obratov skladno z zakonom, ki ureja gostinsko dejavnost, ter naslov oziroma sedež in poslovni naslov gostitelja,
 podatke o nastanitvenem objektu oziroma obratu, in sicer naziv, naslov ter identifikacijsko številko nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov, če je gostitelj zavezan k vpisu v register nastanitvenih obratov skladno z zakonom, ki ureja gostinsko dejavnost.
AJPES podatke zagotavlja FURS z neposrednim prevzemom podatkov.
(13) Nadzor nad ponudnikom storitev iz tega člena izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor. Finančna uprava Republike Slovenije Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije na zahtevo zagotavlja potrebne podatke za izvajanje nadzora:
 podatke o ponudniku storitev: matična številka zasebnika ali pravne osebe in davčna številka;
 podatke o osebi, ki je unovčila bon – upravičencu do bona (gosta): osebno ime upravičenca do bona, davčna številka;
 datum prihoda in odhoda gosta.

Celoten tekst predloga zakona je na voljo na TEJ POVEZAVI na spletni strani Državnega zbora, sprejemal pa se bo predvidoma v petek, 29.5.2020.

Veliko stvari je še nejasnih, tako da moramo za vse odgovore počakati na potrditev in dopolnitev zakona

Imate vprašanje tudi vi? Pridružite se nam v skupini 🇸🇮🇸🇮🇸🇮 z BONOM po SLOVENIJI 🇸🇮🇸🇮🇸🇮 in z veseljem bomo za vas poiskali odgovore.